Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 113/2017

21.09.2017

REJESTRACJA ZMIAN W STATUCIE BANKU

Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 21 września 2017 r. powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS wpisu w przedmiocie zmian statutu Emitenta tj. zmiany §18 ust. 2 poprzez nadanie mu nowego brzmienia w treści:

„2.  Powołanie  Prezesa  Zarządu  Banku  oraz  Członka  Zarządu  Banku nadzorującego  zarządzanie  ryzykiem  istotnym  w  działalności  Banku  a  także powierzenie  funkcji  Członka  Zarządu  Banku  nadzorującego  zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku powołanemu Członkowi Zarządu Banku następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego”

Powyższa zmiana zatwierdzona została uchwałą nr XXVII/09/05/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 9 maja 2017 r.

W przedmiotowej uchwale Zwyczajne Walne  Zgromadzenie  Emitenta  upoważniło  Radę  Nadzorczą  do  ustalenia  jednolitego tekstu zmienionego statutu.

Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim