Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący nr 118/2017

09.10.2017

ZGŁOSZENIE KANDYDATURY NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 9 października 2017 roku otrzymał od LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie zgłoszenie kandydatury Pani Barbary Bakalarskiej na członka Rady Nadzorczej Emitenta, w związku z pkt. 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 10 października 2017 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, że Pani Barbara Bakalarska złożyła oświadczenia m.in. w zakresie wyrażenia zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej, dawania rękojmi należytego wykonywania powierzonych jej zadań, spełniania kryteriów niezależnego członka Rady Nadzorczej oraz nieprowadzenia działalności konkurencyjnej względem Emitenta i niefigurowania w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Mając powyższe na uwadze Emitent przekazuje otrzymany życiorys kandydata:

Pani Barbara Bakalarska jest absolwentką Szkoły Główna Planowania i Statystyki, kierunek finanse i statystyka  gdzie uzyskała tytuł magistra ekonomii. Od 1978 r. do 1992 r. dyplomowany biegły księgowy o specjalności budżet i przemysł, a od roku 1992 biegły rewident, wpisany do rejestru Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Wykładowca w szkołach wyższych, autor publikacji z zakresu rachunkowości, rewizji finansowej, audytu i finansów publicznych. Podczas swojej kariery zawodowej prowadziła badanie sprawozdań finansowych spółek o różnych formach prawnych i różnym profilu działalności oraz jednostek sektora finansów  publicznych.

Praca zawodowa

  • 1974 r. – 2014 r. Ministerstwo Finansów
  • były Członek Rad Nadzorczych spółek NFI „Hetman” i Browar „Łomża”
  • były Członek Komisji Egzaminacyjnej dla Biegłych Rewidentów przy Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów
  • były Członek Komisji Egzaminacyjnej dla Audytorów Wewnętrznych przy Ministrze Finansów

Mając na uwadze konieczność podjęcia uchwały w zakresie oceny odpowiedniości kandydata do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej (pkt. 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia) Emitent informuje, że dokumenty związane ze złożonymi przez Panią Barbarę Bakalarską oświadczeniami oraz dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie kandydata będą udostępnione akcjonariuszom do wglądu przed rozpoczęciem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) oraz Rozdział II ust. 1 pkt 5) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.