Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 121/2017

10.10.2017

POWOŁANIE NOWEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 10 października 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Pani Barbary Bakalarskiej jako Członka Rady Nadzorczej.

Pani Barbara Bakalarska została powołana do pełnienia wskazanej funkcji na trzyletnią wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem podjęcia uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta tj. od 10 października 2017 r.

Raportem bieżącym nr 118/2017 z dnia 9 października 2017 r. przekazane zostały informacje w zakresie posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk powołanego Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi Emitentowi powołany Członek Rady Nadzorczej, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 22 oraz w zw. z § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).