Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 136/2017

08.12.2017

POWZIĘCIE INFORMACJI O WYDANIU POZYTYWNEJ OPINII PRZEZ KOMITET STABILNOŚCI FINANSOWEJ W PRZEDMIOCIE NAŁOŻENIA NA BANK BUFORA INNEJ INSTYTUCJI O ZNACZENIU SYSTEMOWYM

Getin Noble Bank S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 08 grudnia 2017 r. powziął informację o postanowieniu Komitetu Stabilności Finansowej ("Komitet"), w którym Komitet wyraził pozytywną opinię w sprawie nałożenia przez KNF na Bank (na zasadzie skonsolidowanej i indywidualnej) bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013.

Bank jest stroną postępowania administracyjnego prowadzonego przez KNF w sprawie nałożenia na Bank bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym. Nałożenie bufora nastąpi zgodnie z art. 39 w zw. z art. 46 ust. 2 Ustawy o nadzorze makroostrożnościowym w formie decyzji administracyjnej KNF.
Do chwili publikacji niniejszego raportu Bank nie otrzymał decyzji KNF w przedmiotowej sprawie.

Bank poinformuje w odrębnym raporcie o zakończeniu postępowania administracyjnego po otrzymaniu takiej decyzji.

Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR).