Getin Noble Bank (GNB)

0.60PLN
-4.76% 14:37

Raport bieżący nr 34/2018/K

16.05.2018

KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 34/2018: POSTANOWIENIE SĄDU O ZAREJESTROWANIU PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") po otrzymaniu postanowienia sądu o dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta koryguje treść raportu bieżącego nr 34/2018 z dnia 8 maja 2018 r.

Korekta polega na tym, że datą dokonania przedmiotowej rejestracji był dzień 8 maja 2018 r., a nie 25 kwietnia 2018 r. jak wskazano w raporcie nr 34/2018.

Pozostała treść raportu nie uległa zmianie.

Podstawa prawna: § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.