Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 56/2018

18.06.2018

ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A.

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304735, działając na podstawie art. 399 §1 w związku z art. 398, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz §6 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. na dzień 25 lipca 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki, w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawierającego proponowany porządek obrad, opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zawiera załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Spółki przekazuje również:

  1. Projekty uchwał na NWZA wraz z uzasadnieniem - załącznik nr 2;
  2. Projekt zmian Statutu - załącznik nr 3;
  3. Opinię Zarządu - wyłączenie prawa poboru akcji - seria D - załącznik nr 4;
  4. Opinię Zarządu - wyłączenie prawa poboru akcji - seria E - załącznik nr 5;

Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej http://gnb.pl/walne-zgromadzenie.

Szczegółowe informacje znajdują się w "Dokumentacji przedstawianej Walnemu Zgromadzeniu" dostępnej na stronie internetowej http://gnb.pl/walne-zgromadzenie.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Zarząd informuje również, że akcjonariusze i osoby zainteresowane będą mogli śledzić przebieg obrad poprzez transmisję w czasie rzeczywistym dostępną na stronie internetowej Spółki, na której zostanie podany link do transmisji.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.