Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący nr 61/2018

12.07.2018

ZGŁOSZENIE KANDYDATURY NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 11 lipca 2018 roku otrzymał od LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie zgłoszenie kandydatury Pana Tadeusza Hołyńskiego na członka Rady Nadzorczej Emitenta, w związku z pkt. 11 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 25 lipca 2018 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, że Pan Tadeusz Hołyński złożył oświadczenie m.in. w zakresie wyrażenia zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej, dawania rękojmi należytego wykonywania powierzonych jej zadań, spełniania kryteriów niezależnego członka Rady Nadzorczej oraz nieprowadzenia działalności konkurencyjnej względem Emitenta i niefigurowania w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Mając powyższe na uwadze Emitent przekazuje otrzymany życiorys kandydata:

Tadeusz Hołyński uzyskał tytuł magistra nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (dawniej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu) oraz ukończył Podyplomowe Studium Menedżersko-Finansowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Tadeusz Hołyński posiada ponad 25-letnie doświadczenie menedżerskie w polskich i zagranicznych organizacjach na rynku usług finansowych. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie rachunkowości, kontrolingu, analizy i oceny ryzyka, planowania i budżetowania, funkcjonowania spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych, specyfiki pracy w strukturach korporacyjnych i holdingowych, efektywnym budowaniu i zarządzaniu strukturami sprzedażowymi i tworzeniu innowacyjnych produktów finansowych.

Doświadczenie zawodowe:

 • 1988 - 1989 – Promik S.A. Mikrokomputery i Oprogramowanie we Wrocławiu – Księgowy;
 • 1989 - 1990 – Studencka Spółdzielnia Pracy we Wrocławiu – Główny Księgowy;
 • 1990 - 1994 – Dolnośląski Bank Gospodarczy S.A. we Wrocławiu – Wiceprezes Zarządu. Dyrektor Departamentu Operacyjno-Skarbcowego;
 • 1994 - 1995- Powszechny Bank Kredytowy S.A. Oddział we Wrocławiu – Naczelnik Wydziału Usług Detalicznych;
 • 1995 - 1999 – PHU NOTA Tadeusz Hołyński w Oławie – właściciel – biuro rachunkowe, doradztwo gospodarcze;
 • 1995 - 1996 – ARS S.A. Agencja Ratalnej Sprzedaży we Wrocławiu – Doradca Zarządu;
 • 1996 - 1998 – EFL Service S.A. we Wrocławiu – Główny Specjalista ds. sprzedaży ratalnej;
 • 1998 - 2017 – Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. we Wrocławiu – Dyrektor Departamentu, Dyrektor Pionu, Doradca Zarządu, Prokurent Spółki, w tym czasie w latach 2003-2006 TU na Życie Europa S.A. we Wrocławiu, jako Dyrektor Sprzedaży;
 • 2012 - 2017 – Prywatna Spółka Akcyjna Towarzystwo Ubezpieczeń „Europa.UA” we Lwowie (Ukraina) - Wiceprezes Zarządu;
 • 2012 - 2017 – Prywatna Spółka Akcyjna Towarzystwo Ubezpieczeń „Europa.UA Życie” we Lwowie (Ukraina) - Wiceprezes Zarządu;
 • 2017 – obecnie – OMT Plus Sp. z o.o. we Wrocławiu – Doradca Zarządu.

Tadeusz Hołyński był prelegentem podczas wielu konferencji dotyczących bancassurance, ryzyka bankowego i ubezpieczeniowego, kredytu hipotecznego. 

W latach 2002-2010 był Członkiem Rady Programowej Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego w Warszawie. 

W latach 2003-2010 był ekspertem i doradcą Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości przy Związku Banków Polskich w Warszawie.

W latach 2004-2005 był Członkiem Zarządu PRMIA (Professional Risk Managers’ International Associacion) Oddział we Wrocławiu. Pracował jako doradca i ekspert w komisjach PIU przy przygotowaniu i wdrożeniu Dobrych Praktyk w Zakresie Ubezpieczeń Finansowych i Bancassurance w Polsce.

Jest autorem wielu publikacji z zakresu ubezpieczeń finansowych, ryzyka bankowego i ubezpieczeniowego w gazetach branżowych, Zeszytach Hipotecznych wydawanych przez Fundację na Rzecz Kredytu Hipotecznego i pracy zbiorowej „Ryzyko kredytowe wierzytelności hipotecznych – modelowanie i zarządzanie” wydanej przez Związek Banków Polskich.

Za wybitne osiągnięcia na rynku usług ubezpieczeniowych został wyróżniony przez Polską Izbę Ubezpieczeń nagrodą „Za zasługi dla Ubezpieczeń”. W 2013 r. Tadeusz Hołyński został wyróżniony nagrodą za wieloletnią współpracę i merytoryczny wkład w prace Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości przy Związku Banków Polskich.    

Mając na uwadze konieczność podjęcia uchwały w zakresie oceny odpowiedniości kandydata do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej (pkt. 10 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia) Emitent informuje, że dokumenty związane ze złożonymi przez Pana Tadeusza Hołyńskiego oświadczeniami oraz dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie kandydata będą udostępnione akcjonariuszom do wglądu przed rozpoczęciem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim